• محصولات دسته کنسرو و غذای آماده

کمپوت گیلاس قدس خراسان
9,500 7,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ تبرک مقدار 380 گرم
12,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی تبرک مقدار 380 گرم
12,000 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی در سس گوجه فرنگی سالی مقدار 380 گرم
9,600 8,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو نخود فرنگی تبرک مقدار 380 گرم
12,000 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو نخود سبز لئونارد مقدار 420 گرم
8,850 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو ذرت شیرین لئونارد مقدار 420 گرم
10,900 10,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی لئونارد مقدار 420 گرم
7,850 7,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ لئونارد مقدار 420 گرم
8,850 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی دلپذیر مقدار 420 گرم
9,500 7,662
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو مایع ماکارونی با سویا دلپذیر مقدار 400 گرم
11,000 8,872
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو عدسی دلپذیر مقدار 420 گرم
8,000 6,452
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو نخود آبگوشتی دلپذیر مقدار 420 گرم
8,000 6,452
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو عدسی بیژن مقدار 380 گرم
9,500 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو ذرت شیرین تبرک مقدار 420 گرم
14,500 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کمپوت گلابی اروم آدا مقدار 700 گرم
17,500 16,798
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کمپوت گیلاس اروم آدا مقدار 700 گرم
19,950 18,331
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کمپوت هلو اروم آدا مقدار 700 گرم
18,900 17,366
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کمپوت گیلاس اروم آدا مقدار 500 گرم
13,950 12,817
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو بادمجان سالی مقدار 380 گرم
9,300 8,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200