• محصولات دسته کنسرو و غذای آماده

کمپوت گیلاس تبرک
8,000 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
192
کمپوت گیلاس خرسند مقدار 350 گرم
9,100 8,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
18
کنسرو خوراک بادمجان بیژن مقدار 380 گرم
9,500 8,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ تبرک مقدار 380 گرم
12,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ سالی مقدار 380 گرم
11,200 10,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی تبرک مقدار 380 گرم
12,000 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو نخود فرنگی تبرک مقدار 380 گرم
12,000 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو بادمجان تبرک مقدار 380 گرم
8,500 7,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو لوبیا چیتی با سس گوجه فرنگی بیژن مقدار380 گرم
9,500 8,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو نخود سبز لئونارد مقدار 420 گرم
8,850 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو ذرت شیرین لئونارد مقدار 420 گرم
14,500 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ لئونارد مقدار 420 گرم
8,850 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو عدسی دلپذیر مقدار 420 گرم
8,000 6,452
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
3
کنسرو نخود آبگوشتی دلپذیر مقدار 420 گرم
8,000 6,452
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
3
ذرت شیرین کاله 400 گرم
11,800 11,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کنسرو مخلوط سبزیجات بیژن مقدار 420 گرم
10,500 10,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
کنسرو لوبیا چیتی با قارچ بیژن مقدار 380 گرم
12,500 11,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19
کنسرو نخود سبز بیژن مقدار 380 گرم
تعداد
11,900 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
کنسرو مخلوط سبزیجات لئونارد مقدار 400 گرم
8,950 8,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کمپوت سیب خرسند مقدار 350 گرم
5,200 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20