• محصولات دسته لبنیات

کشک پاستوریزه لیوانی پگاه مقدار 230 گرم
4,200 4,070
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
کشک رامک مقدار 250 گرم
5,000 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
کشک پاستوریزه دامداران مقدار 240 گرم
4,000 3,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کشک مانی ماس مقدار 250 گرم
3,500 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کشک کاله مقدار 250 گرم
4,200 4,070
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کشک کاله مقدار 450 گرم
8,000 7,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
کشک رامک مقدار 500 گرم
9,000 8,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
کشک لیوانی پگاه مقدار 500 گرم
8,000 7,760
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200