• محصولات دسته لبنیات

کره حیوانی پگاه مقدار 10 گرم
600 500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
190
کره حیوانی کاله مقدار 50 گرم
2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کره حیوانی حلاوت مقدار 50 گرم
800 750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کره حیوانی پگاه مقدار 25 گرم
1,500 1,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
کره نیم چرب پگاه مقدار 50 گرم
2,300 2,150
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کره حیوانی پگاه مقدار 100 گرم
4,500 4,350
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کره حیوانی کاله مقدار 15 گرم
1,500 900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198