• محصولات دسته لبنیات

ماست چکیده با موسیر کاله مقدار 250 گرم
5,500 5,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست لاکتیویا 4 و نیم درصد چربی کاله مقدار 900 گرم
11,200 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست سون پرچرب کاله مقدار 2200 گرم
22,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
ماست سون پر چرب کاله مقدار 500 گرم
6,100 5,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست خامه ای آرسیل پگاه مقدار 900 گرم
7,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست تازه کم چرب پگاه مقدار 2200 گرم
13,000 12,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
ماست لیوانی کم چرب 1 درصد پگاه مقدار 450 گرم
2,700 2,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
ماست موسیر چکیده لیوانی پگاه مقدار 250 گرم
4,000 3,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
ماست همزده دبه ای پگاه 5 درصد مقدار 2200 گرم
20,000 19,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست همزده پرچرب دامداران مقدار 2200 گرم
21,000 20,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست موسیر رامک مقدار 100 گرم
1,600 1,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست موسیر رامک مقدار 250 گرم
5,000 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
ماست پروماس پروبیوتیک کم چرب پگاه مقدار 900 گرم
6,000 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
191
ماست موسیر سون کاله مقدار 100 گرم
1,350 1,340
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست سون پرچرب کاله مقدار 900 گرم
10,900 10,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست شاندیز مقدار 900 گرم
6,200 6,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست پرچرب دامداران مقدار 750 گرم
5,000 4,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست کم چرب دامداران مقدار 750 گرم
4,500 4,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست پروبیوتیک پرچرب رامک مقدار 2 کیلو گرم
17,000 16,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست پروبیوتیک پرچرب رامک مقدار 700 گرم
5,500 5,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199