• محصولات دسته لبنیات

ماست لاکتیویا 4 و نیم درصد چربی کاله مقدار 900 گرم
11,200 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست سون کاله مقدار 2200 گرم
22,000 21,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست سون پر چرب کاله مقدار 500 گرم
6,100 5,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست همزده کلسیویتا کاله مقدار 900 گرم
11,400 11,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست پرچرب پگاه مقدار 1000 گرم
0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست خامه ای آرسیل پگاه مقدار 900 گرم
7,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست تازه کم چرب پگاه مقدار 2200 گرم
13,000 12,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماست لیوانی کم چرب 1 درصد پگاه مقدار 450 گرم
2,700 2,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست موسیر چکیده لیوانی پگاه مقدار 250 گرم
4,000 3,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست همزده دبه ای پگاه 5 درصد مقدار 2200 گرم
20,000 19,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست پرچرب دامداران مقدار 2000 گرم
12,500 12,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
ماست همزده پرچرب دامداران مقدار 2200 گرم
21,000 20,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست موسیر رامک مقدار 100 گرم
1,600 1,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست پروماس پروبیوتیک کم چرب پگاه مقدار 900 گرم
6,000 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست موسیر سون کاله مقدار 100 گرم
1,350 1,340
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست سون کاله مقدار 900 گرم
10,900 10,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماست لیوانی 3% پگاه مقدار 900 گرم
5,800 5,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200