• محصولات دسته کنسرو و غذای آماده

همبرگر حیران 60 درصد گوشت
19,500 16,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
همبرگر 30% گوشت شام شام
9,700 8,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
همبرگر ممتاز 60 درصد گوشت شام شام مقدار 500 گرم
23,000 21,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
فلافل ب آ مقدار 450 گرم
17,200 16,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
کباب لقمه 70 درصد گوشت نیان مقدار 360 گرم
23,900 22,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
قارچ مه چین شیراز مقدار 300 گرم
12,000 11,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20