• محصولات دسته لبنیات

شیر کم چرب فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
7,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
شیر نیم چرب 2.5 درصد فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
7,350 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
شیر پرچرب بطری پگاه مقدار 970 سی سی
5,400 5,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
186
شیرموز پگاه مقدار 200 سی سی
2,500 2,350
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
شیر موز فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
10,000 9,380
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
شیر نیم چرب فرادما پگاه مقدار 200 سی سی
2,000 1,850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر هویج فرادما پگاه مقدار 200 سی سی
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر کاکائو فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
10,000 9,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر کم چرب کاله مقدار 955 سی سی
6,000 5,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
شیرموز پاکتی کاله مقدار 1 لیتر
8,000 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر کاکائو پاکتی کاله مقدار 1 لیتر
8,000 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
شیر پرچرب رامک مقدار 1 لیتر
7,400 7,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر موز فرادما عالیس مقدار 1 لیتر
8,500 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر موز فرادما عالیس مقدار 200 سی سی
3,000 2,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیرنارگیل فرادما عالیس مقدار 1 لیتر
8,500 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیرنارگیل فرادما عالیس مقدار 200 سی سی
3,000 2,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر کاکائو فرادما عالیس مقدار 1 لیتر
8,500 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر کاکائو فرادما عالیس مقدار 200 سی سی
3,000 2,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر توت فرنگی غنی شده کاله حجم 200 سی سی
2,500 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر پرچرب کاله مقدار 950 میلی لیتر
6,000 5,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199