• محصولات دسته لبنیات

شیر کم چرب فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
7,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
شیر نیم چرب 2.5 درصد فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
7,350 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
شیرموز پگاه مقدار 200 سی سی
2,500 2,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
شیر موز فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
10,000 9,380
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
شیر نیم چرب فرادما پگاه مقدار 200 سی سی
2,000 1,850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
شیر هویج فرادما پگاه مقدار 200 سی سی
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر کاکائو فرادما پگاه مقدار 1 لیتر
10,000 9,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر کم چرب کاله مقدار 955 سی سی
6,000 5,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
شیرموز پاکتی منشوری کاله مقدار 1 لیتر
8,000 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
شیر کاکائو پاکتی منشوری کاله مقدار 1 لیتر
8,000 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
شیر پرچرب رامک مقدار 1 لیتر
7,400 7,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
شیر توت فرنگی غنی شده کاله حجم 200 سی سی
2,500 1,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر پرچرب کاله مقدار 955 میلی لیتر
6,000 5,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
شیر پرچرب ساده میهن مقدار 200 سی سی
2,000 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
188
شیر خرما میهن مقدار 200 سی سی
2,500 2,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
شیر طالبی میهن مقدار 200 سی سی
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شیر کاکائو میهن مقدار 200 سی سی
3,000 2,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
شیر کم چرب ساده میهن مقدار 200 سی سی
2,000 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
192
شیر موز میهن مقدار 200 سی سی
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
شیرسویا ویتا میلک مقدار 300 میلی لیتر
تعداد
16,000 14,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50