• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

ذرت پفیلا فله مقدار 250 گرم
3,325 2,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
183
سویا سبحان فله مقدار 1 کیلو گرم
9,700 6,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
عدس ریز فله مقدار 1 کیلو گرم
18,000 15,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
179
لپه درجه 1 مقدار 500 گرم
11,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
190
لوبیا چشم بلبلی درجه یک مقدار 1 کیلو گرم
26,800 24,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
لوبیا چیتی درجه یک مقدار 1 کیلو گرم
22,500 19,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
170
لوبیا قرمز درجه یک مقدار 1 کیلو گرم
25,800 23,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
ماش فله مقدار 250 گرم
4,250 3,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نخود درشت فله مقدار 1 کیلو گرم
12,000 10,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
193
نخود ریز فله مقدار 1 کیلو گرم
15,500 13,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
191
نخودچی مقدار نیم کیلو گرم
11,000 9,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آرد برنج بسته ای تردک مقدار 200 گرم
11,950 100,666
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
جو پرک بسته ای تردک مقدار 200 گرم
7,950 6,698
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بلغور جو تردک مقدار 350 گرم
7,900 6,660
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
سویا سبحان طلایی مقدار 250 گرم
2,400 2,350
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
10
آرد سفید تردینه مقدار 500 گرم
6,500 5,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
آرد سفید ملک مقدار 500 گرم
6,000 5,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
آرد سفید گندم زرماکارون مقدار 500 گرم
6,900 6,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
جو پرک ملک مقدار 500 گرم
5,500 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
پودر سوخاری کریسیپی ملک مقدار 250 گرم
11,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20