• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

ذرت پفیلا فله مقدار 250 گرم
3,325 2,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
سویا سبحان فله مقدار 1 کیلو گرم
9,700 6,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
عدس درشت فله مقدار 1 کیلو گرم
15,500 13,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
عدس ریز فله مقدار 1 کیلو گرم
18,000 15,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
لپه درجه 1 مقدار 1 کیلو گرم
22,000 20,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
لوبیا چشم بلبلی درجه یک مقدار 1 کیلو گرم
24,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
لوبیا چیتی درجه یک مقدار 1 کیلو گرم
22,500 19,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
179
لوبیا قرمز درجه یک مقدار 1 کیلو گرم
21,500 19,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماش فله مقدار 250 گرم
4,250 3,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نخود درشت فله مقدار 1 کیلو گرم
12,000 10,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
نخود ریز فله مقدار 1 کیلو گرم
15,500 13,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
نخودچی مقدار نیم کیلو گرم
11,000 9,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سویا سبحان مقدار 250 گرم
2,400 2,150
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آرد سفید رشد مقدار 900 گرم
6,950 6,673
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آرد سفید رشد مقدار 450 گرم
4,950 3,950
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آرد برنج طارم چمنی مقدار 200 گرم
7,000 6,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آرد سفید چمنی مقدار 200 گرم
4,000 3,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
آرد نخودچی چمنی مقدار 100 گرم
4,500 4,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بلغور جو چمنی مقدار 400 گرم
4,500 4,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بلغور گندم مقدار 400 گرم
4,200 3,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200