• محصولات دسته مواد پروتئینی

سوسیس چیکو کاله مقدار 1کیلوگرم
44,500 39,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
شگفت انگیز
لقمه برگر 30% صدک
7,000 6,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
48
سوسیس کوکتل 40 درصد پونه مقدار 1 کیلو گرم
23,000 20,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
100
سوسیس کوکتل ممتاز 60 درصد پونه مقدار 1 کیلوگرم
29,000 25,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سوسیس کوکتل طلایی 60 درصد پونه مقدار 1 کیلوگرم
26,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
سوسیس لقمه ای انگشتی 80 درصد پونه مقدار 1 کیلوگرم
38,000 35,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
سوسیس پنیری 55 درصد پونه مقدار 1 کیلوگرم
42,000 38,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
100
سوسیس هات داگ 80 درصد پونه مقدار 1 کیلوگرم
37,000 33,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سوسیس آلمانی 40 درصد پونه
کیلوگرم
20,000 19,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کالباس خشک خانواده 60 درصد پونه مقدار 500 گرم
کیلوگرم
20,000 18,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
کالباس لیونر خانواده 55 درصد پونه مقدار 500 گرم
17,500 14,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
96
کالباس خشک 60 درصد پونه مقدار 200 گرم
10,000 8,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
سوسیس کوکتل ویژه صدک مقدار 1 کیلوگرم
28,900 25,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
100
کالباس خشک طلایی صدک مقدار 250 گرم
کیلوگرم
17,160 15,180
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سوسیس آلمانی 40 درصد شام شام مقدار 1 کیلو گرم
21,200 18,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
99
سوسیس کوکتل طلایی 55 درصد سوگل مقدار 1 کیلوگرم
26,700 22,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سوسیس کراکف پنیر 55درصد صدک
30,290 26,790
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سوسیس کراکوف 60 درصد پونه مقدار 500 گرم
23,000 22,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سوسیس کوکتل 60 درصد گوشت پونه مقدار 1 کیلوگرم
29,000 25,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
سوسیس آلمانی معمولی صدک مقدار 500 گرم
21,600 18,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200