• محصولات دسته کنسرو و غذای آماده

سوپ نیمه آماده جو مهنام مقدار 75 گرم
5,000 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سوپ نیمه آماده جو و قارچ مهنام مقدار 75 گرم
4,000 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نودالیت با طعم سبزیجات الیت مقدار 75 گرم
3,000 2,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سوپ سبزیجات مهنام مقدار 75 گرم
5,000 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200