• محصولات دسته کنسرو و غذای آماده

سوپ نیمه آماده جو مهنام مقدار 75 گرم
5,000 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
سوپ نیمه آماده جو و قارچ مهنام مقدار 75 گرم
5,000 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
30
نودالیت با طعم سبزیجات الیت مقدار 75 گرم
3,500 3,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
189
پیتزا مخلوط متوسط پمینا کاله مقدار 360 گرم
24,900 24,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
سوپ سبزیجات مهنام مقدار 75 گرم
5,000 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کوکو سبزی صدک مقدار 500 گرم
17,200 11,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
کوردن بلو کلاسیک پمینا مقدار 450 گرم
27,000 26,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
فلافل پخته صدک
14,500 12,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سالاد الویه کالباس نامی نو مقدار 200 گرم
6,000 5,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سالاد الویه مرغ نامی نو مقدار 200 گرم
6,000 5,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سالاد الویه کالباس نامی نو مقدار 500 گرم
12,000 11,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سالاد الویه مرغ نامی نو مقدار 500 گرم
12,000 11,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نودل سبزیجات ریوا مقدار 77 گرم
3,000 2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
نودل مرغ ریوا مقدار 77 گرم
3,000 2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
سوپ سبزیجات آماده لذیذ
5,000 3,990
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
9
سوپ جو آماده لذیذ
5,000 3,990
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
3
سوپ مرغ آماده لذیذ
5,000 3,990
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
8
سوپ قارچ آماده لذیذ
5,000 3,990
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
10
سوپ جو و قارچ آماده لذیذ
5,000 3,990
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
10
سوپ مرغ و ورمیشل آماده لذیذ
5,000 3,990
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
10