• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

سس فلفل همدانیان مقدار 450 گرم
9,000 6,950
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس فلفل همدانیان مقدار 80 گرم
3,700 2,050
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز پرچرب بیژن مقدار 250 گرم
5,150
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز پرچرب بیژن مقدار 500 گرم
9,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
سس هزار جزیره بیژن مقدار 260 گرم
7,400 6,471
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
سس گوجه فرنگی بیژن مقدار 550 گرم
10,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس فلفل همدانیان مقدار 200 گرم
6,000 4,010
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس کچاپ موشکی دادفر مقدار 350 گرم
6,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
183
سس مایونز کم چرب رعنا مقدار 200 گرم
3,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز بدون تخم مرغ مهرام مقدار 255 گرم
5,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس خردل بیژن مقدار 255 گرم
6,700 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز مهرام مقدار 450 گرم
9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس هزارجزیره بیژن مقدار 510 گرم
9,900 8,623
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس گوجه فرنگی تپلی مهرام مقدار 455 گرم
9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز کم چرب مهرام مقدار 265 گرم
8,000 6,989
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس فرانسوی بیژن مقدار 500 گرم
9,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس پنیری بیژن مقدار 500 گرم
9,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس فرانسوی بیژن مقدار 255 گرم
6,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس باربیکیو بیژن مقدار 290 گرم
6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس ایتالیایی دلپذیر مقدار 500 گرم
8,500 8,150
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200