• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

سس گوجه فرنگی کاله مقدار 375 گرم
7,700 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
سس سالاد فرانسوی کاله مقدار 450 گرم
9,500 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
193
سس ماست کاله مقدار 450 گرم
10,200 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس هزار جزیره کاله مقدار 450 گرم
9,500 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
سس فلفل همدانیان مقدار 80 گرم
3,700 2,050
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز تبرک مقدار 200 گرم
4,500 2,980
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
48
سس مایونز تبرک مقدار 430 گرم
8,000 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
49
سس مایونز پرچرب بیژن مقدار 250 گرم
4,900 4,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس هزار جزیره بیژن مقدار 260 گرم
7,400 6,471
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
سس گوجه فرنگی بیژن مقدار 550 گرم
10,800 9,430
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
47
سس فلفل همدانیان مقدار 200 گرم
6,000 4,010
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
سس کچاپ موشکی دادفر مقدار 350 گرم
7,200 6,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
180
سس مایونز رعنا مقدار 430 گرم
7,000 6,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز بدون تخم مرغ مهرام مقدار 255 گرم
5,900 5,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
10
سس گوجه فرنگی کتابی مهرام مقدار 400 گرم
8,400 8,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز مهرام مقدار 1400 گرم
30,000 28,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس خردل بیژن مقدار 255 گرم
6,700 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
سس مایونز مهرام مقدار 450 گرم
11,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
45
سس هزارجزیره بیژن مقدار 510 گرم
9,900 8,423
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19
سس گوجه فرنگی تپلی مهرام مقدار 455 گرم
9,800 9,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19