• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم کم جذب بهار مقدار 810 گرم
7,200 7,132
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
193
روغن مخصوص سرخ کردنی هایلی مقدار 810 میلی لیتر
7,900 7,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
روغن کانولا لادن مقدار 810 میلی لیتر
7,750 7,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
روغن جامد لادن مقدار 5 کیلوگرم
43,900 43,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
6
روغن نیمه جامد لادن مقدار 900 گرم
8,750 8,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
10
روغن جامد ساعی مقدار 5 کیلوگرم
43,900 43,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
15
روغن ذرت گلدن مایز مقدار 900 گرم
24,000 22,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن ذرت گلدن مایز مقدار 1.8 لیتر
45,000 35,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
10
روغن مایع ساعی مقدار 2.5 لیتر
20,000 19,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
5
روغن ذرت گلدن مایز مقدار 1800 گرم
43,500 39,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
15
روغن ذرت زر مقدا 1620 گرم
44,900 37,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن ذرت زر مقدار 810 گرم
22,500 18,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن سرخ کردنی فامیلا مقدار 1350 گرم
تعداد
13,200 13,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
41
روغن سرخ کردنی حاوی کنجد عقاب 870 میلی لیتر
27,000 26,517
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن نیمه جامد بدون ترانس لادن طلایی مقدار 900 گرم
8,750 8,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
10
روغن جوانه ذرت زر اویل مقدار 900 میلی لیتر
22,500 18,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20