• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

ماکارونی پروانه ای مانا مقدار 500 گرم
4,900 4,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
ماکارونی گوش ماهی مانا مقدار 500 گرم
4,950 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
ماکارونی مته ای سبزیجات مانا مقدار 500 گرم
4,950 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماکارونی ورمیشل مانا مقدار 500 گرم
4,900 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی مانا مقدار 700 گرم
5,400 5,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
191
ماکارونی مته ای مانا مقدار 500 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی میکس سبزیجات مانا مقدار 500 گرم
4,950 4,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماکارونی لوله ای ریز مانا مقدار 500 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی ورمیشل آشیانه ای مانا مقدار 300 گرم
4,950 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی آشیانه ای سوپی زر مقدار 300 گرم
4,900 4,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی غنی شده زر مقدار 500 گرم
5,000 4,550
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی پروانه ای زر ماکارون مقدار 500 گرم
4,900 3,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی پروانه ای فانتزی زر ماکارون مقدار 500 گرم
4,900 3,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی قطر 1.2 زر ماکارون مقدار 700 گرم
7,700 7,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی پیکولی زر ماکارون مقدار 500 گرم
4,450 3,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی پیکولی سبزیجات زر ماکارون مقدار 500 گرم
5,300 4,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی پاپیون مانا مقدار 500 گرم
4,900 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی پفکی مانا مقدار 300 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
ماکارونی روتینی مانا مقدار 300 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی آشیانه ای فتوچینی زر مقدار 500 گرم
6,850 5,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50