• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

لازانیا مانا مقدار 500 گرم
10,500 10,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
ماکارونی پروانه ای مانا مقدار 500 گرم
4,900 4,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
ماکارونی گوش ماهی مانا مقدار 500 گرم
4,950 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
192
ماکارونی مته ای سبزیجات مانا مقدار 500 گرم
4,950 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماکارونی ورمیشل مانا مقدار 500 گرم
4,900 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی مانا مقدار 700 گرم
5,400 5,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
187
ماکارونی مته ای مانا مقدار 500 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی میکس سبزیجات مانا مقدار 500 گرم
4,950 4,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
ماکارونی مته ای پارسیلا مقدار 500 گرم
4,450 4,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماکارونی کودک سبزیجات پارسیلا مقدار 500 گرم
5,300 5,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماکارونی لوله ای ریز مانا مقدار 500 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی گوش ماهی سبزیجات مانا مقدار 500 گرم
4,950 4,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی ورمیشل آشیانه ای مانا مقدار 300 گرم
4,950 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی پاپیون مانا مقدار 500 گرم
4,900 4,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی پفکی مانا مقدار 300 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
ماکارونی روتینی مانا مقدار 300 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی پیکولی ساوین مقدار 500 گرم
4,000 3,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی میکس ساده مانا مقدار 500 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی فرمی بریده مانا مقدار 500 گرم
4,450 4,280
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
لازانیا مانا مقدار 300 گرم
6,900 6,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
48