• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

رب گوجه دادفر مقدار 680 گرم
16,500 8,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
رب گوجه کلید دار عزیز مقدار 800 گرم
15,500 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
رب گوجه عزیز مقدار 800 گرم
13,500 10,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
زیتون با سبزیجات مدیترانه ای مهرام مقدار 320 گرم
9,700 9,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون پرورده آرشیا مقدار 75 گرم
3,500 2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
رب گوجه طبیعت مقدار 800 گرم
20,000 16,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
رب گوجه شیشه مجید مقدار 680 گرم
11,000 10,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
رب گوجه کلیددار بیژن مقدار 800 گرم
16,500 14,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19
زیتون شور با هسته بیژن مقدار 680 گرم
17,900 16,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
16
زیتون شور خیلی درشت مهرام مقدار 650 گرم
28,000 25,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20