• محصولات دسته کالاهای اساسی و خوار و بار

زیتون سیاه تورنت مقدار 345 گرم
12,800 12,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون شور دادفر مقدار 680 گرم
18,000 15,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خیارشور ویژه مهرام مقدار 680 گرم
18,500 16,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
رب گوجه به یک مقدار 900 گرم
19,300 11,040
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
رب گوجه دادفر مقدار 680 گرم
16,500 8,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
رب گوجه کلید دار عزیز مقدار 800 گرم
15,500 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
رب گوجه عزیز مقدار 800 گرم
13,500 10,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون شور فله مقدار 500 گرم
9,950 8,450
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون شور مهرام مقدار 670 گرم
21,000 18,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون شور ویژه مهرام مقدار 650 گرم
23,000 21,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون با سبزیجات مدیترانه ای مهرام مقدار 320 گرم
9,700 9,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خیارشور ممتاز مهرام مقدار 680 گرم
15,000 12,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خیارشور معمولی مهرام مقدار 680 گرم
10,500 9,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
خیارشور درجه یک مهرام مقدار 680 گرم
10,600 10,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون شور آر اس مقدار 354 گرم
19,000 15,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون پرورده آرشیا مقدار 75 گرم
3,500 2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
زیتون پرورده آرشیا مقدار 275 گرم
8,600 8,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200