• محصولات دسته لبنیات

دوغ خوشگوار مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ سنتی زیارت پگاه مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
دوغ گازدار نعنا ارم پگاه مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر
7,500 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر
9,000 8,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ شهری پگاه فارس حجم 2 لیتر
9,000 8,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دوغ بدون گاز طعم پونه دامداران مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دوغ بدون گاز با طعم نعناع دامداران مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
دوغ سنتی دامداران حجم 1.5 لیتر
7,000 6,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ با طعم نعناع رامک مقدار 900 گرم
3,300 3,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
دوغ نایلونی پگاه با طعم نعنا حجم 900 گرم
3,000 2,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ نایلونی زیارت پگاه حجم 900 گرم
3,000 2,850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
دوغ نایلونی نعنا و پونه کاله مقدار 900 گرم
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
دوغ کفیر دامداران مقدار 1.5 لیتر
7,500 7,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ کباب و دیزی میهن مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دوغ سنتی میهن مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
دوغ رامک مقدار 230 سی سی
2,000 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ شاندیز مقدار 1.5 لیتر
6,300 6,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ آبعلی مقدار 260 سی سی
3,000 2,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ کفیر پگاه مقدار 1.5 لیتر
7,500 200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200