• محصولات دسته لبنیات

دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 1.5 لیتر
6,800 6,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
دوغ بدون گاز هشت گیاه عالیس مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دوغ گازدار تخمیری عالیس مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ بدون گاز با طعم نعناع عالیس مقدار 275 سی سی
2,000 1,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ خوشگوار مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ گازدار نعنا ارم پگاه مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ گازدار طبیعی کاله مقدار 1.5 لیتر
7,500 7,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
دوغ سون کاله مقدار 1.5 لیتر
9,000 8,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ گازدار زاگو رامک 1.5 لیتر
6,500 6,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ بدون گاز طعم پونه دامداران مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ بدون گاز با طعم نعناع دامداران مقدار 1.5 لیتر
7,000 6,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ سنتی دامداران حجم 1.5 لیتر
7,000 6,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ با طعم نعناع رامک مقدار 900 گرم
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ نایلونی پگاه با طعم نعنا حجم 900 گرم
3,000 2,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ نایلونی زیارت پگاه حجم 900 گرم
3,000 2,850
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دوغ نایلونی نعنا و پونه کاله مقدار 900 گرم
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دوغ کفیر دامداران مقدار 1.5 لیتر
7,500 7,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200