• محصولات دسته کنسرو و غذای آماده

تن ماهی و لوبیا چیتی تحفه مقدار 230 گرم
11,500 10,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی مکنزی در روغن گیاهی مقدار 180 گرم
15,000 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی در روغن زیتون تحفه مقدار 180 گرم
16,700 15,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی با فلفل قرمز تحفه مقدار 180 گرم
13,700 12,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی شالیتون در روغن گیاهی مقدار 180 گزم
15,000 12,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی در روغن گیاهی شینل مقدار 180 گرم
11,000 9,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی اصالت مقدار 180 گرم
12,900 11,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200