• محصولات دسته کنسرو و غذای آماده

تن ماهی خوش طعم مقدار 180 گرم
13,000 12,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
30
تن ماهی مکنزی در روغن گیاهی مقدار 180 گرم
15,000 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی در روغن زیتون تحفه مقدار 180 گرم
20,500 18,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی با فلفل قرمز تحفه مقدار 180 گرم
20,500 18,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
تن ماهی شالیتون در روغن گیاهی مقدار 180 گزم
15,000 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی خوشبخت مقدار 180 گرم
تعداد
16,000 13,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
تن ماهی در روغن سویا فامیلا مقدار 180 گرم
12,900 12,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
تن ماهی پیچک مقدار 180 گرم
تعداد
14,650 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19
تن ماهی طبیعت مقدار 180 گرم
17,500 17,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
تن ماهی سیر و فلفل طبیعت مقدار 180
18,500 18,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
تن ماهی با لوبیا چیتی طبیعت مقدار 180 گرم
12,900 12,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
تن ماهی بندرعباس مقدار 180 گرم
17,500 16,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20