• محصولات دسته مواد پروتئینی

تخم مرغ شانه 30 عدد
31,500 27,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
169
تخم مرغ یک عدد
950 930
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
423
تخم مرغ تلاونگ 9 عدد
10,470 10,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
15
تخم مرغ تلاونگ 15 عدد
17,450 16,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
12
سفیده تخم مرغ مایع تلاونگ مقدار 350 گرم
11,500 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19