• محصولات دسته لبنیات

پنیر پاکتی سفید دانمارکی پگاه مقدار 210 گرم
5,800 5,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
193
پنیر پروسس پگاه مقدار 200 گرم
6,000 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر خامه ای لیوانی پگاه مقدار 100 گرم
3,000 2,950
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر سفید پاکتی فتا پگاه مقدار 520 گرم
13,200 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر سفید یواف پگاه مقدار 400 گرم
8,500 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
پنیر سفید آمل کاله مقدار 100 گرم
3,200 3,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیریواف لیوانی پگاه مقدار 100 گرم
2,500 2,420
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200