• محصولات دسته لبنیات

پنیر پاکتی سفید دانمارکی پگاه مقدار 210 گرم
5,800 5,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
191
پنیر پروسس پگاه مقدار 200 گرم
6,000 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر پروسس گردویی آمل کاله مقدار 200 گرم
8,000 7,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
پنیر خامه ای رامک مقدار 200 گرم
6,000 5,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
پنیر خامه ای لیوانی پگاه مقدار 100 گرم
3,000 2,950
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
پنیر خامه ای ویلی کاله مقدار 200 گرم
7,000 6,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
پنیر سفید پاکتی فتا پگاه مقدار 520 گرم
13,200 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
179
پنیر لاکتیکی زیارت مقدار 280 گرم
9,800 8,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
پنیر سفید یواف پگاه مقدار 400 گرم
8,500 8,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
190
پنیر پاکتی سفید پگاه مقدار 200 گرم
5,800 5,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
پنیریواف لیوانی پگاه مقدار 100 گرم
2,500 2,420
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
پنیر آمل کم چرب کاله مقدار 400 گرم
9,900 9,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر استریل دامداران مقدار 210 گرم
5,800 5,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر استریل دامداران مقدار 520 گرم
13,200 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر باف پاکتی دانمارکی پگاه مقدار 520 گرم
13,200 13,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر پروبیوتیک دیلایت رامک مقدار 300 گرم
8,000 7,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر بف رامک مقدار 400 گرم
10,800 9,650
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
پنیر بلغاری پگاه مقدار 200 گرم
9,300 9,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر بلغاری پگاه مقدار 400 گرم
18,000 17,460
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
پنیر ورقه‌ای پارمسان کاله مقدار 180 گرم
12,000 11,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198