• محصولات دسته لبنیات

بستنی فوردو پسته ای کاله مقدار 1 لیتر
17,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
بستنی کوکی فوردو کاله مقدار 1 لیتر
15,000 15,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بستنی میوه های تازه فصل فوردو کاله مقدار 1 لیتر
17,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
بستنی تیرامیسو فوردو کاله مقدار 1 لیتر
17,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
بستنی کارامل و بادام زمینی فوردو کاله مقدار 1 لیتر
15,000 15,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بستنی کره ای با تکه های گردو فوردو کاله مقدار 1 لیتر
15,000 15,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بستنی وانیلی با تکه های شکلات فوردو کاله مقدار 1 لیتر
15,000 15,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
بستنی فوردو باقلوا کاله مقدار 1 لیتری
17,000 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بستنی اسپکتا شکلاتی کاله
8,000 8,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
بستنی اسپکتا قهوه کاله
8,000 8,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
بستنی چوبی تیرامیسو کاله
4,000 4,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بستنی چوبی کارامل با بادام کاله
4,000 4,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بستنی چوبی گز کاله
1,500 1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
191
بستنی چوبی نسکافه ای کاله
2,500 2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
بستنی چوبی وانیلی کاله
1,000 1,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
171
بستنی عروسکی آدامسی میهن
1,500 1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بستنی عروسکی میهن
1,000 980
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200