• محصولات دسته تنقلات

آلوچه باغلار مقدار 130 گرم
2,000 1,430
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
آلوچه آلبالو مقدار 250 گرم
8,750 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
لواشک آبدار رولی زرد آلو مقدار 250 گرم
8,750 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
19
آلوچه قیسی فله لپ گلی مقدار 250 گرم
8,750 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
46
آلوچه گیلاس فله لپ گلی مقدار 250 گرم
8,750 7,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
48
آلوچه انار دانه مقدار 250 گرم
4,250 3,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
46
آلوچه جنگلی فله لپ گلی مقدار 250 گرم
7,500 6,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20
لواشک پذیرایی باغلار مقدار 250 گرم
6,250 5,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
49
لواشک پذیرایی به به مقدار 250 گرم
5,738 4,875
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
46
لواشک پذیرایی وانیا مقدار 250 گرم
4,575 3,875
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20