• محصولات دسته شستشو و نظافت

دستکش خانگی ساق بلند رزمریم سایز بزرگ
11,800 9,890
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستکش ساق بلند سایز بزرگ ویولت رنگ زرد
12,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستکش ساق بلند سایز کوچک ویولت رنگ زرد
12,000 10,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستکش ساق کوتاه سایز بزرگ ویولت رنگ زرد
10,000 7,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستکش ساق کوتاه سایز کوچک ویولت رنگ سبز
10,000 7,750
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستکش ساق کوتاه دو رنگ سایز متوسط ویولت
10,000 8,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دستمال کاغذی 400 برگ تکین
12,500 11,250
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دستمال توالت دوقلو تکین
8,500 7,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
دستکش ساق کوتاه تک رنگ سایز متوسط ویولت
9,500 7,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستمال توالت 9 قلو تکین
39,000 26,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
دستمال توالت 6 قلو تکین
25,500 17,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
دستمال کاغذی 300 برگ تکین
9,100 6,070
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
دستمال کاغذی 300 برگ رعنا
7,200 5,467
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
دستمال کاغذی 200 برگ رعنا
4,800 3,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستمال کاغذی 200 برگ طرح پاک کن تکین
6,600 4,690
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستمال کاغذی 300 برگ ساپلکس
5,400 4,390
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
اسکاچ مامان بافت
6,000 5,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
دستمال کاغذی 150 برگ دولایه اقتصادی سرو
52,000 39,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200