• محصولات دسته نوشیدنی

نوشابه لیمویی اسپرایت مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
نوشابه پرتقالی فانتا مقدار 300 سی سی
1,850 1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه شاه توت فانتا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
نوشابه پرتقالی فانتا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه کولا کوکاکولا مقدار 300 سی سی
1,850 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
99
نوشابه کولازیرو کوکاکولا مقدار 1.5 لیتر
3,812 3,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه کولا کوکاکولا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
185
نوشابه گاز دار با طعم پرتقالی میرندا مقدار 300 سی سی
1,850 1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه گاز دار با طعم پرتقالی میرندا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
شگفت انگیز
نوشابه گاز دار با طعم کولا پپسی مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
192
نوشابه قوطی گاز دار با طعم کولا پپسی مقدار 330 سی سی
2,900 2,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه گاز دار با طعم کولا پپسی مقدار 300 سی سی
1,950 1,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
نوشابه گاز دار با طعم لیمو سون آپ مقدار 330 سی سی
2,900 2,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه گاز دار با طعم لیمو سون آپ مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشیدنی شانی گاز دار مقدار 330 سی سی
5,000 4,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
نوشابه اسپرایت اصل مقدار 330 سی سی
2,900 2,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
نوشابه گاز دار با طعم لیمو میرندا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
نوشابه گاز دار با طعم توت فرنگی میرندا مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
پپسی مکس مقدار 1.5 لیتر
4,750 3,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200