• محصولات دسته تنقلات

بیسکویت آرد جو آوند مقدار 850 گرم
30,000 24,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
195
بیسکویت دایجستیو لیوانی مکث
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
50
بیسکویت سبوسدار ساقه طلایی مینو مقدار 200 گرم
3,000 2,760
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
بیسکویت فامیلی شکری نارگیل مکث مقدار 620 گرم
17,000 13,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
ویفر با طعم کاکائو سلامت وزن 160 گرم
5,500 5,200
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
30
بیسکوییت مادر ویتانا ساده وزن 140 گرم
5,000 4,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکوییت مادر ویتانا ساده وزن 280 گرم
10,000 8,979
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت مادر ویتانا شیری وزن 140 گرم
5,000 4,489
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت مادر ویتانا نارگیل وزن 140 گرم
5,000 4,489
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ترد مینو 74 گرم
1,000 900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
188
پتی مانژ فنجانی مینو 130 گرم
2,000 1,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
بیسکویت دایجستیو کرمدار ویتانا مقدار 190 گرم
3,500 3,142
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
بیسکویت سبوس دار و کرم دار ویتانا مقدار 480 گرم
12,000 10,700
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت تی وی کا پرتقال ویتانا مقدار 85 گرم
2,500 2,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت تی وی کا آلبالو ویتانا مقدار 85 گرم
2,500 2,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
بیسکویت تی وی کا لیمو ویتانا مقدار 85 گرم
2,500 2,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
بیسکویت پتی بور وانیل یار مقدار 170 گرم
3,000 2,800
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
198
بیسکویت شوکو اسکوئر شکلاتی با طعم فندق ویتانا مقدار 40 گرم
1,500 1,400
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
بیسکویت تارت قلبی نیکا مقدار 64 گرم
2,500 2,244
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
191
بیسکویت مادر پرتقالی آوند 1140 گرم
23,000 16,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200