• محصولات دسته صبحانه

حلوا شکری عقاب مقدار 50 گرم
3,500 3,438
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
194
حلوا شکری کنجدی عقاب مقدار 250 گرم
17,500 17,188
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
حلوا شکری خلال پسته ای عقاب مقدار 250 گرم
21,500 21,117
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
حلوا شکری ساده عقاب مقدار 250 گرم
15,500 15,224
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
حلوا شکری عقاب مقدار 100 گرم
6,500 6,383
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ارده شیره خرما مینو مقدار 400 گرم
20,000 18,500
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
20