مانا

مانا


ماکارونی پروانه ای سبزیجات مانا مقدار 500 گرم
5,400 5,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
لازانیا 500 گرمی مانا
10,500 10,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
ماکارونی پروانه ای مانا مقدار 500 گرم
4,900 4,600
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
ماکارونی گوش ماهی مانا مقدار 500 گرم
4,450 4,300
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
199
ماکارونی سیم تلفنی مانا مقدار 500 گرم
4,450 4,100
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
182