بهار

بهار


روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب بهار مقدار 1350 گرم
12,000 11,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
196
روغن مخصوص سرخ کردنی بدون پالم کم جذب بهار مقدار 810 گرم
7,200 7,132
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
189