بهار

بهار


روغن مخصوص سرخ کردنی ان سی ال بهار مقدار 1800 میلی لیتر
0
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن مخصوص سرخ کردنی کم جذب بهار مقدار 1350 گرم
12,000 11,896
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
197
روغن مخصوص سرخ کردنی بهار الماس بدون پالم مقدار 2.7 کیلوگرم
26,050 25,900
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن سرخ کردنی بهار مقدار 2.250 لیتر
21,000 20,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200
روغن مخصوص سرخ کردنی بهار حجم 1.35 لیتر
12,000
اﻓﺰﻭﺩﻥ ﺑﻪ ﺳﺒﺪ ﺧﺮﯾﺪ
200